ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಮಿಸಲಿರಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಒಟ್ಟು ರೂ.39.25 ಕೊಟಿ.)

ಕ್ರ.ಸಂ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಣೆ
1 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ.
2 ದೇಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದೆಸಿ ತಳಿಗಳ ಜರ್ಮಪ್ಲಾಸಂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
3 ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಗಂಧಿಕ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.
4 ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 06 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು.
5 ರಾಸಾಯನ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
6 ದೇಸಿ ಹಸುಗಳ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
7 ದೇಸಿ ಹಸುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.
8 ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.(PPP).
9 ಮಣ್ಣು ಪರಿಕ್ಷೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೋಬೈಲ್ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಿ ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.
10 ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಂಡ ರಚಿಸುವುದು.
11 ಕೃಷಿ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
12 ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ.
13 ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂತೆ.
14 ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ (ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇ 5%).